Artikel De Wassenaarse Krant 1 november 2017

Fusie is illusie

Een groep verontruste burgers vraagt aandacht voor de fusie-discussie. Deze burgers zijn vóór het behoud van zelfstandigheid. In een vorig artikel noemen zij daarvoor enkele belangrijke argumenten. Er wordt intussen massaal met steun gereageerd. Omdat van belang is dat de burger goed geïnformeerd kan meedoen aan de komende inspraak, hieronder een vervolg met nog enkele argumenten.

1. Fusie van Wassenaar met bijvoorbeeld Voorschoten biedt geen enkele garantie dat de kwaliteit van het bestuur automatisch zal verbeteren. Kwaliteit van bestuurders heeft niets met gemeentegrootte te maken.
Fusie moet een reactie zijn op een concrete noodzaak, op concrete structurele problemen, die niet op een andere manier kunnen worden opgelost. Kwalitatief mindere bestuurders kunnen in kleine èn grote gemeenten voorkomen; het is onzinnig om als oplossing voor dat tijdelijke probleem te denken aan zoiets ingrijpends en kostbaars als fusie van gemeenten.

2. Het is opmerkelijk dat bij fusie nooit wordt onderzocht of de gemeenten op ruimtelijk, sociaal, cultureel, financieel en verkeersbeleid wel dezelfde beleidsvisie hebben, of ze beleidsmatig wel bij elkaar passen. Wassenaar en Voorschoten (samen ca. 51.000 inwoners) zijn totaal verschillende en geheel zelfstandig functionerende dorpen.
Beide zijn op een andere regio georiënteerd. Beide zijn te verschillend om er een bestuurlijke eenheid van te maken.

3. De gemeentelijke aanpak was: eerst bestuurskrachtonderzoeken, dan ambtelijke fusie, dan gezamenlijke huisvesting. En als dit is gerealiseerd nadenken over bestuurlijke fusie. Zo is het een sluipend proces geworden waarin Wassenaar (en ook Voorschoten) fusie ten onrechte als onontkoombaar zijn gaan zien. Zonder dat burgers konden meepraten.
De opvallende forse kritiek vanuit de gemeenteraden op de kwaliteit van het samengevoegde ambtelijk apparaat zou juist moeten leiden naar terugdraaien naar de oude situatie in plaats van -zoals nu gedaan- aanpassen en doorgaan.

4. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat bij fusie de kloof tussen burger en gemeentebestuur groter wordt en het vertrouwen van de burger in hun gemeente afneemt. De kwaliteit van de lokale democratie wordt door fusie ernstig aangetast.
De benaderbaarheid van wethouders, gemeenteraadsleden en ambtelijke diensten wordt moeilijker. In de gemeentepolitiek is de rol van plaatselijke partijen steeds groter geworden: in Wassenaar stemt één derde op lokale partijen. De rol van lokale partijen is na fusie uitgespeeld.

5. De tevredenheid van burgers over het functioneren van het gemeentebestuur is in kleinere gemeenten beduidend groter dan in grote gemeenten.
Het Rijk hanteert het uitgangspunt “Bestuur moet dichter bij de burgers”, maar brengt in ruim 30 jaar het aantal gemeenten van 811 terug naar nu 388 ! Deze revolutie in gemeenteland heeft voor de burger niet geleid tot aantoonbaar beter bestuur. Maar het fusiebeleid is niet stopgezet. En nog steeds zijn er deskundigen en politici die pleiten voor gemeenten van minimaal 100.000-150.000 of zelfs 500.000-750.000 inwoners.

Voor fusie moet een reden zijn. Uit niets is gebleken dat in Wassenaar zulke bestuurlijke of financiële problemen spelen die zoiets ingrijpends en kostbaars als een fusie noodzakelijk maken.

Namens de verontruste dorpsgenoten,
John Borking, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Ekko Krol, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Norman Schreiner, Peter ten Arve

Had u uw steunbetuiging nog niet gegeven?
Zend dan een e-mail naar wassenaarzelfstandig@xs4all.nl met als tekst:
“Ik ben voor zelfstandigheid van Wassenaar”.

Link naar kopie van artikel in krant