Artikel De Wassenaarse Krant 17 januari 2018

Fusie is IIlusie (10)

Fusie leidt tot grotere kloof tussen inwoners en bestuur

De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst staat bij de burger. Zij moet een gezicht hebben, en direct en persoonlijk aanspreekbaar zijn. Als een inwoner belt voor een bouwvergunning, dan moet de betrokken ambtenaar een beeld hebben van de wijk en de straat waar die burger woont. En als er een conflictje is op een openbare school, dan kan de onderwijsambtenaar dat plaatsen, omdat hij die school kent, evenals de wijk waarin die school staat.

Gedurende de herstructurering van de Lange Kerkdam in 2017 was er nauw contact tussen de inwoners met de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaar om problemen op te lossen en wensen te realiseren.

Als Wassenaar met een van de omliggende gemeenten fuseert, zal het dan voor inwoners nog mogelijk zijn om nauw contact met wethouders en verantwoordelijke ambtenaren te onderhouden en om lokale problemen op te lossen en wensen te realiseren? Of zal de wethouder onbereikbaar worden? Onderzoeken doen het ergste vermoeden.

Om de afstand tussen burger en bestuur te onderzoeken, vergeleken wetenschappers namelijk in 2008 de opkomst in Zuid-Holland bij lokale verkiezingen voor en na de gemeentelijke herindelingen. Uit die onderzoeken bleek dat na de herindeling de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen fors was afgenomen. Ook bij de daaropvolgende raadsverkiezingen werden de oude percentages van de voormalige gemeenten niet meer gehaald.

Uit de wetenschappelijke onderzoeken bleek ook dat inwoners meer afstand tot hun gemeentebestuur ervaren en na een herindeling minder vertrouwen in hun gemeente hebben. Ook vinden zij dat het moeilijker is om contact te maken met het bestuur van de gemeente.

Het heeft er dus alle schijn van dat na een eventuele fusie de bereikbaarheid (dat wil zeggen de feitelijke afstand tot het gemeentebestuur, de wethouder, de raad, het nieuwe gemeentehuis en de ambtenaar) aanzienlijk zal verslechteren voor de Wassenaarse burgers, en vooral voor minder mobiele ouderen. Het gevolg daarvan is een grotere apathie van de inwoners voor de lokale politiek en uiteindelijk minder onderlinge verbondenheid en minder gemeenschapszin.. Wij vinden dat onwenselijk en daarom pleiten wij voor het behoud van een zelfstandig Wassenaar. De noodzaak van fusie is nooit aangetoond.

Bent u het met ons eens? Vul dan de strook uit de krant in en lever deze in bij een van de volgende adressen:
– delicatessenwinkel The Perfect Taste direct naast de bibliotheek,
– Lange Kerkdam 27 of 91,
– Van Warmondlaan 3.
U kunt ook via het contactformulier op de website www.wassenaarzelfstandig.nl op digitale wijze uw adhesie betuigen.

Enkele verontruste Wassenaarders: John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, Wiel Peters