Artikel De Wassenaarse Krant 24 januari 2018

Fusie is Illusie (11)

Bestuurskracht: een magisch begrip?

Het is opvallend dat bij vele discussies of een gemeente zelfstandig moet blijven of fuseren, de magische term ‘bestuurskracht’ naar voren komt. Er zijn mensen die menen dat je bij een fusie van gemeenten alleen maar aan bestuurskracht kunt winnen. Het bestuurskrachtargument wordt daarom niet zelden gebruikt als hoofdargument voor fusie. Welnu, grotere gemeenten blijken niet automatisch een grotere bestuurskracht te hebben dan kleinere. Integendeel, recent onderzoek ten behoeve van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2017 toont dat het opvallend is dat de best scorende gemeenten vrijwel stuk voor stuk klein zijn. Grotere gemeenten hebben weliswaar een professioneler ogend ambtelijk en politiek apparaat, maar dit leidt niet tot betere beleidsprestaties of een grotere burgertevredenheid. Ook zegt de grootte van een gemeente niets over de kwaliteit van het bestuur. Integendeel, de kwaliteit van bestuur is afhankelijk van de kwaliteit van de mensen die de bestuurlijke functies uitoefenen. Van belang is dat elke gemeente (ook Wassenaar) voor zover in haar vermogen, zorgt voor sterke volksvertegenwoordigers en sterke bestuurders. Daar ligt in ieder geval een zeer belangrijke taak voor de politieke partijen (kieslijsten).

Los van dit alles kun je constateren dat er géén eensluidend standaard-instrument bestaat om bestuurskracht te meten. In diverse studies zie je dat voor het begrip ‘bestuurskracht’ een veelheid van uiteenlopende definities worden gehanteerd. Bovendien, in de provinciale tussenrapportage d.d. 20 december 2016 ‘Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid Holland’ is te lezen dat: “…het begrip bestuurskracht anno nu nog steeds zeer beperkt houdbaar en toepasbaar is. Belangrijker wordt de vraag gevonden hoeveel meerwaarde en handelingsvermogen het openbaar bestuur kan ontwikkelen in relatie tot maatschappelijke opgaven”. Dit past bij de vraag wat bestuurskracht nu eigenlijk is en of bestuurskracht-onderzoeken wel geschikt zijn voor discussies over fusie. Ondanks de tekst in de provinciale nota schermt de provincie vreemd genoeg nog steeds zwaar -ook in het geval Wassenaar- met bestuurskrachtonderzoeken, die bovendien door de Wassenaarse raad kritisch en onder de maat werden beoordeeld.

Wassenaar moet gewoon zorgen dat ze haar bestuur en financiën op orde heeft en regionaal goed meedoet. Dat is de laatste tijd al sterk verbeterd. En dan is er-zo lijkt het- ook voor alle partijen in de raad geen enkele reden om met fusie-ideeën mee te gaan. De provincie zal dan niet anders kunnen doen dan het bestuur over onze groene oase gewoon aan een zelfstandig Wassenaar over te laten. Daar moeten bevolking en raad gezamenlijk voor strijden.

Bent u het met ons eens? Vul dan de strook uit de krant in en lever deze in bij een van de volgende adressen:
– delicatessenwinkel The Perfect Taste, direct naast de bibliotheek,
– Lange Kerkdam 27 of 91,
– Van Warmondlaan 3.
U kunt ook via het contactformulier op de website www.wassenaarzelfstandig.nl op digitale wijze uw adhesie betuigen.

Enkele verontruste Wassenaarders: John Borking, Ekko Krol, Norman Schreiner, Jan de Haan, John J.A. Janssen, Klaas van der Poel, Luuk Rijksen, Peter ten Arve, Wiel Peters